ثبت نام كاربر  |  ورود به سايت  

 

لوگوی اصلی سایت وینگ چون و اسکریما ابماس

   
شنبه, مى 28, 2016

 فرمهای بدون سلاح:

هرچند سیستم وینگ چون بیشتر بعنوان یک روش مبارزه بدون سلاح شناخته شده است، امّا استفاده چوب بلند و شمشیر پروانهای نیز در طول سیر تکاملی آن با سیستم یکی شده است. بدلیل آنکه این سبک بیشتر بصورت علمی آموزش داده می‎شود تا تأکید برروی تکنیکها، لذا تعبیرات بسیاری از این هنر در زمانهای متمادی برداشت شده است. بازتاب این موضوع در مدارس جداگانه که در دورانهای بعدی تأسیس شده است نمود پیدا کرده است.
فرم در وینگ چون یک سری از حرکات می‎باشد که به عنوان یک مرجع برای اجرای صحیح حرکات و موقعیتهای وینگ چون آموزش داده می‎شود. هر حرکت و هر بخش در فرمها کاربرد جداگانهای دارد. این حرکات همچنین می‎توانند دارای نقش کلیدی در بهبود تعادل، آرامش بخشی، هماهنگی، تنفس متناسب، انعطاف پذیری و تقویت عضلاتی داشته باشند. اجرای صحیح فرمها بدن را گرم کرده و به آن نیرو می‎دهند. فرمها باید با طرزی آرام و راحت با درکی درست اجرا شوند. شش فرم در وینگ چون ابماس آموزش داده می‎شوند، هرکدام سهمی در ایده‎های بنیادی ایفا کرده و می‎سازد:

 

فرم سیونیمتائو: (ایده کوچک)
سیو نیم تائو مهمترین فرم در وینگ چون می‎باشد، بنابراین این در آغاز آموزش داده می‎شود. سیو نیم تائو به معنای ایده کوچک است و کلیدی به کل سیستم است. اگر کسی ایده کوچک را نفهمد، هرگز نمی‎تواند سیستم را درک کند. سیونیم تائو در دو درجه اولیه هنرآموزی آموخته می‎شود. این فرم شامل یک سری از حرکات دست می‎باشد که درحالی که طرز ایستادن وینگ چون حفظ شده اجرا می‎شود. هنرآموز یاد می‎گیرد تا قسمت بالایی بدنش را آرام نموده و خیلی راحت تنفس کند درحالی که تمام حرکات ابتدایی دست و ایده‎های سیستم وینگ چون را اجرا مینماید. سیو نیم تائو شامل ایده‎های بنیانی برای طرز ایستادن، تعادل، استحکام درونی و هماهنگی بدن بعلاوه حرکات ساده و دوبل برای دستان می‎باشد که اساساً دارای طبیعت دفاعی است. فرم سیو نیم تائو به هشت بخش تقسیم شده است که هر کدام در درجه 1 و 2 هنرآموزی آموزش داده می‎شود.
بخش‌های فرم سیو نیم تائو
(شروع ایستادن)
Hoi-Ma
(نشست ایراس یا کاراکتر اول ایستادن)
Yee Chi Kim Yeung Ma
بخش اول:
1.       دستان باز ضربدری                 Gau-Cha Tan-Sao
2.       حرکت تبری مانند دستان            Gau-Cha Gaun-Sao
3.       حرکت چرخش دستان                Kwun-Sao
4.       دستان باز ضربدری                  Gau-Cha Tan-Sao
5.       کشیدن آرنجها بسمت عقب          Sao-Kuen
بخش دوم:
1.       ضربه مشت پرتابی                  Yat Cee Chung Kuen
2.       کف دستان باز                         Tan-Sao
3.       گردش دستان به سمت داخل         Noi-Huen-Sao
4.       کشیدن آرنجها بسمت عقب           Sao-Kuen
(سمت راست را تکرار کنید)
بخش سوم:
1.       کف دستان باز                       Tan-Sao
2.       گردش دستان به سمت داخل          Noi-Huen-Sao
3.       دست محافظ                       Wu-Sao
4.       برآمدگی بروی دست                 Fook-Sao
5.       گردش دستان به سمت داخل         Noi-Huen-Sao
6.       دست محافظ                        Wu-Sao
7.       برآمدگی بروی دست                  Fook-Sao
8.       گردش دستان به سمت داخل           Noi-Huen-Sao
9.       دست محافظ                        Wu-Sao
10.    برآمدگی بروی دست                 Fook-Sao
11.    گردش دستان به سمت داخل         Noi-Huen-Sao
12.    دست محافظ                        Wu-Sao
13.    دست مقابله کننده                    Pak-Sao
14.    ضربه کف دست                       Yan-Cheung
15.    کف دستان باز                        Tan-Sao
16.    گردش دستان به سمت داخل          Noi-Huen-Sao
17.    کشیدن آرنجها بسمت عقب                kuen-Sao
(سمت راست را تکرار کنید)
بخش چهارم:
1.        دستان میخکوب به سمت چپ          Left Ju-Gum-Sao    
2.        دستان میخکوب به سمت راست       Right Ju-Gum-Sao
3.        ضربه کف دست دوبل به پشت        Shang-Yan-Cheung
4.        ضربه کف دست دوبل به جلو          Shang-Chin-Hau-Gum-Sao
5.        دستان دوبل میله‎ای                        Shang-Lan-Sau
6.        دستان دوبل پرتابی به طرفین           Shang-Fak-Sao
7.        دستان دوبل میله‎ای                        Shang-Lan-Sau
8.        آرنجهای فرورفتنی دوبل                   Shang-Jum-Sao
9.        آرنجهای بلندکننده دوبل                     Shang-Tok-Sao
10.     دستان شوک دهنده دوبل                 Shang-Jut-Sao
11.     انگشتان پرتاب شونده دوبل             Shang-Biu-Tze-Sao
12.     دستان دور میخکوب کننده دوبل        Shang-Gum-Sao
13.     دستان بلندشونده                           Shang-Tie-Sao
14.    کشیدن آرنجها بسمت عقب              Kuen-Sao
بخش پنجم:
1.       دست مقابله کننده                            Pak-Sao
2.       ضربه کف دست                             Wang-Cheung
3.       کف دستان باز                              Tan-Sao
4.       گردش دستان به سمت داخل               Noi-Huen-Sao
5.       کشیدن آرنجها بسمت عقب              Kuen-Sao
(سمت راست را تکرار کنید)
بخش ششم:
1.       کف دستان باز بالا                      High Tan-Sao
2.       آرنجهای فرورفتنی                        Jum-Sao
3.        دستهای سریع کنارزننده                 Gwat-Sao
4.        دستهای بیرون آورنده                    Lau-Sao
5.       گردش دستان به سمت داخل             Noi-Huen-Sao
6.       ضربه کف دست                           Chang-Sao
7.       کف دستان باز                            Tan-Sao
8.       گردش دستان به سمت داخل               Noi-Huen-Sao
9.        کشیدن آرنجها بسمت عقب         
(سمت راست را تکرار کنید)
بخش هفتم:
1.       دست شبیه بال                           Bong-Sao
2.       کف دستان باز                          Tan-Sao
3.        ضربه کف دست معکوس            Ong-Cheung
4.       کف دستان باز                            Tan-Sao
5.       گردش دستان به سمت داخل            Noi-Huen-Sao
6.        کشیدن آرنجها بسمت عقب             kuen-Sao
(سمت راست را تکرار کنید)
بخش هشتم:
1.       دستان جارو کننده                                              Tut-Sao x 3
2.        مشتهای زنجیره‎ای                      Lin-Wan-Kuen
3.       گردش دستان به سمت داخل            Noi-Huen-Sao
4.        کشیدن آرنجها بسمت عقب             Kuen-sao
5.   جمع کردن حالت ایستادن                     Sik-Sao